Skip to content

Poletno branje

Pravila nagradne igre Poletno branje

 

1. ČLEN

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre Poletno branje. Organizator nagradne igre je Beletrina, zavod za založniško dejavnost, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra se izvaja z namenom promocije organizatorja in knjig v okviru Poletnega branja.  Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator.

 

2. ČLEN

Nagradna igra poteka od 22. 6. do 15. 8. 2020 do polnoči, nanaša pa se na celotno območje Republike Slovenije. Nagradna igra poteka na spletni strani Beletrine, ki je dostopna na povezavi https://beletrina.si/.

 

3. ČLEN

Nagradni sklad vsebuje:

Komplet 6 tiskanih knjig poletnega branja:

  • Ekstradeviško, Dušan Čater
  • Norci pomorci, Goroslav Vukšić - Gogo
  • Mojstrovina, Ana Schnabl
  • Atlas rahločutnega moškega, Christoph Ransmayr
  • Kolesar, Marko Radmilovič
  • Luciferka, Svetlana Makarovič

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, drugo blago ali storitve.

 

4. ČLEN

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, člani žirije in njihovi družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre). Mladoletni udeleženec nagradne igre mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Organizator takšno soglasje preverja najpozneje ob podelitvi nagrade.

 

5. ČLEN

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Za sodelovanje v nagradni igri mora sodelujoči do 15. 8. 2020 pravilno odgovorite na vseh šest vprašanj prek obrazca na spletni strani https://beletrina.si/

Z objavo svojih podatkov na Beletrinini spletni strani jih udeleženec zavestno daje na voljo javnosti, zato lahko kakršni koli osebni podatki, ki so razvidni iz te objave, izgubijo značaj osebnega podatka v smislu veljavnih predpisov o zaščiti osebnih podatkov in s tem zaščito, ki jo zagotavljajo ti predpisi.

 

6. ČLEN

Nagrajence določa dvočlanska žirija v sestavi, ki jo določi organizator. Žrebanja bomo objavili na spletni strani https://beletrina.si/novice ter na Facebook in Instagram profilu Beletrine. V igri za žrebanje bodo vsi, ki bodo do 15. 8. 2020 do polnoči sodelovali v nagradni igri po pravilih, določenih v 5. členu. Datum zaključka nagradne igre je: 15. 8. 2020. 

 

Žrebanje bo potekalo:

17. 8. 2020 bomo med vsemi, ki bodo v nagradni igri sodelovali med 15. 6. in 15. 8. 2020, izžrebali enega nagrajenca, ki bo prejel paket 6 knjig poletnega branja  

 

Ime nagrajenca bo objavljeno na spletni strani https://beletrina.si/novice ter na Facebook in Instagram profilu Beletrina še istega dne oziroma najpozneje 7 dni po zaključku nagradne igre.

 

7. ČLEN

Nagrajenec bo pozvan, naj v roku 3 dni na e-naslov info@beletrina.si pošlje podatke za dostavo nagrade (ime, priimek, naslov, poštna številka in kraj). Nagrada bo nato poslana po pošti. Rok za dostavo nagrade je 90 dni od dneva, ko je nagrajenec poslal naslov. Če nagrajenec v roku 3 dni ne dostavi naslova, bo organizator obdržal nagrado.

 

8. ČLEN

Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne nagrade od navedenih v pravilih nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejemajo pravila nagradne igre in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da sta v primeru razglasitve njegova ime in priimek kot tudi naložena fotografija javno objavljeni na seznamu nagrajencev na spletni strani https://beletrina.si/novice ter na Facebook in Instagram profilu.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

- se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca,

- se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri/natečaju sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji igre/natečaja,

- nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče podeliti.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri/natečaju. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru spora med sodelujočimi v nagradni igri/natečaju. Morebitni spori ne bodo vplivali na pravila, v skladu s katerimi organizator podeljuje nagrade.

 

9. ČLEN

Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev.

 

10. ČLEN

Osebni podatki nagrajencev bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe nagradne igre/natečaja, podeljevanja nagrad v nagradni igri/natečaju in plačila akontacije dohodnine. Podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakor koli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), razen v obsegu, kjer se to izrecno določa s temi pravili. Po poslani nagradi bodo osebni podatki nagrajenca uničeni. S sodelovanjem v nagradni igri/natečaju sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagrajevanja in sicer za namen kontaktiranja sodelujočih v zvezi s potekom, obveščanjem, nagrajevanjem ali spremembami vezanimi na nagradno igro/natečaj in izrecno soglaša, da se lahko objavi njegovo ime in priimek na spletni strani https://beletrina.si/ ter na Facebook in Instagram profilu. Če nagrajenec tega podatka ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. V času upravljanja osebnih podatkov ima sodelujoči v nagradni igri/natečaju možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri/natečaju lahko od organizatorja kadar koli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer z zahtevo po elektronski pošti info@beletrina.si. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator – Beletrina, zavod za založniško dejavnost.

Posameznik ima pravico pridobiti naslednje informacije, ki se nanašajo na njegove osebne podatke:

- namen obdelave,

- vrste osebnih podatkov,

- uporabnike ali kategorije uporabnikov,

- predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,

- pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

- kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Osebni podatki dobitnika se lahko odstopijo tretjim osebam – dostavnim službam, ki bodo dobitnikom nagrad v nagradnem natečaju dostavila nagrade.

 

11. ČLEN

Dobitek v nagradni igri/natečaju je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Organizator bo odvedel in plačal davek v skladu z zakonom.

 

12. ČLEN

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

13. ČLEN

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani https://beletrina.si/.